Loading color scheme

Dzienny Dom Opieki Medycznej

NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej „Nowe Życie” nr RPSW.09.02.03-26- 0011/18 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych,

Głównym celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.07.2021 r.

Założenia projektu:
Projekt skierowany jest do 60 osób (24 kobiet/36 mężczyzn) zależnych oraz osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, zamieszkujących w województwie świętokrzyskim.

Grupę docelową stanowić będą:
• Kobiety- 40% tj. 24 osoby,
• Mężczyźni- 60% tj. 36 osób.

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby spełniające następujące warunki( łącznie):
• pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielne,:
• pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego:
• pacjenci, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Podczas rekrutacji do projektu priorytetowo traktowane będą osoby należące do następujących grup:
• Osoby powyżej 65 r.ż.,
• Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• Osoby, które w skali Barthel uzyskały 40 punktów,
• Osoby ubogie.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
• Opieka medyczna w warunkach zbliżonych do domowych,
• Wsparcie psychologa,
• Rehabilitacja,
• Edukacja opiekunów osób zależnych,
• Stymulacja procesów poznawczych,
• Opieka pielęgniarska,
• Terapia zajęciowa.

Wartość projektu: 1 083 378,00 zł
Dofinansowanie: 999.378,00 zł
Wkład własny: 84.000,00 zł

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. czytaj więcej...